หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,704 รองอธิบดี เสริมยศ สมมั่น

ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายเสริมยศ สมมั่น
รองอธิบดี

โทรศัทพ์ 0-2278-8423
โทรสาร 0-2298-5615
อีเมล์ shermyot@deqp.mail.go.th

ประวัติการศึกษา           

 • ปริญญาตรี วทบ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการเกษตรและป่าไม้) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการรับราชการ      

 • พ.ศ.2553-2554 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการป่าไม้))
                  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก     
 • พ.ศ.2554-2556 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการป่าไม้))
                  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่   
 • พ.ศ.2556       รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     
 • ปัจจุบัน         รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •