หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,664 รองธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รองธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย อจลบุญ
รองอธิบดี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท วท.ม.วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

  • 1 ต.ค. 49 – 23 ต.ค. 51  เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8
  • 24 ต.ค. 51 – 30 มี.ค. 52 เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • 31 มี.ค. 52 - 10 ธ.ค. 52  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • 10 ธ.ค. 52 - 5 พ.ย. 53  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • 5 พ.ย. 53 - 8 ก.ย. 54  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • 9 ก.ย .54 - 13ส.ค .58  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • 13 ส.ค. 58 – 19 ก.ย. 59  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  • ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม