หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,540 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรพิมล วราทร
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุน
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม