หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 619 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
นายโสฬส ขันธ์เครือ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัทพ์ 0-2577-2387
โทรสาร  0-2577-4199

ประวัติการศึกษา

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว: ชื่อแผนงานวิจัยและหรือโครงการวิจัย ปีที่พิมพ์การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย