หน้าหลัก >> รูปกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> 2560 >> จำนวนผู้เข้าชม: 268 8. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ทส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2560 - 8. เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ทส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
n20170514200925_14185.jpg t20170514200925_14185.jpg t20170514200927_14186.jpg t20170514200929_14187.jpg t20170514200948_14188.jpg t20170514200950_14189.jpg t20170514200952_14190.jpg